Regulamin

Subskrypcja usługi Premium MT

1. Informacje ogólne
Usługa subskrypcji Premium MT (zwana dalej usługą) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM firm PTK Centertel sp. z o.o., Polkomtel S.A., P4 sp. z o.o., PTC sp. z o.o.

2. Mobile Minded Europe B.V. posiada zarejestrowane biuro w Arnhem: Mobile Minded BV. Meander 252, 6825 MC w Arnhem, Holandia Izba przemysłowo-handlowa: 34371042, NIP: 822783010.

3. Zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
• GSM - (Global System for Mobile Communications) - system mobilnej telefonii komórkowej;
• SMS - (short message system), krótkie wiadomości tekstowe,
• • Premium MT - SMS / MMS MT, subskrypcje MT, wysyłana do Użytkownika wiadomość SMS na podstawie zamówienia złożonego dla tej usługi, zawierająca zamówioną treść, przy czym za otrzymanie takiej wiadomości SMS Użytkownik jest obciążany opłatą zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej,
• produkty multimedialne - produkty przeznaczone na telefony komórkowe, dostępne na stronie Karamblam.com oferowane w ramach Usługi,
• Usługa „MT Premium Service” - interaktywna usługa dostępna dla abonentów sieci operatora GSM w ramach subskrypcji MT,
• Link WAP - link do strony WAP, z którą trzeba się połączyć w celu pobrania elementu multimedialnego.

4. Każdy abonent (zwany dalej Użytkownikiem), który skorzysta z Usługi i aktywuje ją wysyłając SMS na dowolny numer Premium MT lub przez specjalną stronę internetową oświadcza, że rozumie i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

5. Usługę można aktywować poprzez wysłanie zgłoszenia za pomocą specjalnego SMS-a na dowolny z numerów Premium MT. Zgłoszenia można również dokonać za pośrednictwem specjalnej strony internetowej.

6. Usługa dostepna jest dla osób powyżej 18 lat.

Nazwa strony Numer dostępowy Aktywacja usługi Częstotliwość Godzina
Karamblam 60544 START WIN 3 razy w tygodniu (Orange, Plus, T-Mobile) 2 razy w tygodniu (Play) 09:00

7. Użytkownik płaci tylko za SMS/MMS, w momencie gdy Usługa jest aktywna, a wiadomość została dostarczona. Wiadomości są wysyłane z uprzednio ustaloną częstotliwością.

8. Koszt wynosi 6,15 PLN (z VAT) za otrzymaną wiadomość.

9. Żadna informacja umieszczona na stronie internetowej usługi nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) żadnych towarów ani usług prezentowanych na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do tworzenia roszczeń do umów sprzedaży towarów lub usług.

10. Opłaty za korzystanie z Usługi będą pobierane przez operatorów sieci GSM

12. Użytkownik, który aktywuje Usługę, pozostaje uczestnikiem do czasu wyłączenia Usługi. Usługę można wyłączyć poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści: „STOP WIN“ na numer usługi Premium MT 60544. Numer Użytkownika zostanie deaktywowany dla tej Usługi (wyłączenie Usługi może wiązac się z opłatą równa kosztowi wysłania standardowej wiadomości SMS zgdonie z cennikiem operatora).

13. Wszyscy Użytkownicy, którzy zapiszą sie do Usługi otrzymują treści multimedialne z dodatkową możliwością wygrania nagrody. W wiadomości SMS Użytkownik otrzymuje WAP link, do strony, która zawiera 5 pytań. Użytkownik, który odpowie na te pytania prawidłowo w najkrótszym czasie wygrywa główną nagrodę.

14. Opłaty za korzystanie z usługi będą pobierane przez dostawcę sieci GSM.

15. Usługę można aktywować i wyłączyć tylko z telefonu użytkownika.

16. Opłata za połączenie z WAP nie jest zawarta w cenie usługi i zależy od aktualnych stawek operatora GSM.

17 Treść Usługi odpowiada rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 o prawach autorskich i powiązanych (tekst skonsolidowany. Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 z poprawkami.).

18. Użytkownicy mogą wykorzystywać treści tylko dla własnego użytku.

19. Kopiowanie lub przekazywanie pobranych produktów jest niedozwolone.

20. Reklamacje dotyczące usługi można wysyłać na adres : info-pl@mobile-info.cc lub składać telefonicznie 48 22 397 43 15 (od 9 do 17).

21. Reklamacje należy składać nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym pojawił się powód reklamacji.Skargi składane po wymienionym wyżej terminie oraz skargi w formie innej niż wymagana, nie będą uwzględniane.

22. Reklamacje należy składać nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym pojawił się powód reklamacji. Reklamacje składane po wymienionym wyżej terminie oraz reklamacje w formie innej niż wymagana, nie będą uwzględniane.

23. Mobile Minded nie odpowiada za problemy w działaniu usługi związane z jakością usług dostarczanych przez operatora sieci GSM

24. Mobile Minded nie odpowiada za brak działania lub nieprawidłowe działanie usługi, spowodowane nieprawidłowym działaniem połączenia internetowego ani za opóźnienia spowodowane siłą wyższą.

25. W niniejszym Regulaminie za siłę wyższą uważa się: strajk, decyzje administracyjne, decyzje sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów bramek podmiotów trzecich, nieprawidłowości w działaniu operatorów sieci GSM i Internetu. W przypadku siły wyższej Mobile Minded będzie uprawniona do zawieszenia usługi do czasu usunięcia przeszkód i utrzymania funkcjonalności systemu.

26. Bez względu na powyższe, Mobile Minded ma prawo zakończenia działania usługi w dowolnym czasie, jeśli operator złoży taki uzasadniony wniosek. Zgodnie ze stosowanym prawem i przepisami, Mobile Minded nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane usterkami systemu przesyłu, w tym awariami sprzętowymi, opóźnieniami i przerwaniem przesyłu informacji.

27. Zabrania się korzystania z usługi w sposób naruszający stosowane prawo, ogólnie uznane standardy moralne oraz w sposób, który podważa dobre zwyczaje, a także obraża lub narusza czyjąś godność.

28. Mobile Minded zastrzega sobie prawo do przerwania możliwości korzystania z usługi i zablokowania Usługi Użytkownikowi w przypadku naruszenia przepisów prawa lub ogólnie uznanych norm moralnych.

29. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zapisów niniejszego Regulaminu, prawa polskiego, uznanych standardów moralnych, naruszenia moralności lub czyjejś godności, Mobile Minded nie odpowiada za żadne szkody wynikająca z naruszenia tych praw.

30. Warunki końcowe; spory związane z wprowadzeniem niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przez właściwe sądy.

31. Mobile Minded zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany zostaną umieszczone na stronie www.karamblam.com/pl i zaczną obowiązywać od momentu ich publikacji.

Mobile Minded BV. Meander 252, 6825 MC, Arnhem, Holandia. Numer wpisu do Izby Przemysłowo-Handlowej: 34371042, VAT: 822783010. Wszystkie pytania związane z roszczeniami klientów prosimy konsultować na www.Karamblam.com/pl, lub kierować na adres email: info-pl@mobile-info.cc lub numer telefonu: 48 22 397 43 15